Članarine

Pridruženo članstvo

Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba ili pravna osoba te student koja zadovoljava jedan od slijedećih kriterija:

 • ukoliko studiraju na nekom od studijskih programa za zanimanja radiološkog tehnologa, gdje odluku o učlanjenju donosi Glavni tajnik Udruge
 • stručnjaci, pravne ili fizičke osobe koji imaju utjecaja na radiološku tehnologiju u širem smislu, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge

Sukladno odlukama Skupštine i Glavnog Odbora HDRT, članarina za pridružene članove iznosi 10 € godišnje.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge;
 • biti obaviješteni o radu Udruge;
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge (punopravni članovi);
 • promicati vrijednosti Udruge;
 • čuvati i podizati ugled Udruge;
 • poštovati odluke tijela Udruge;
 • poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge;
 • redovito plaćati godišnju članarinu;
 • pravo na potvrdu o članstvu u Udruzi;
 • izvršavati članske obveze;
Cijena: 10,00 €
Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image