Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na sjednici Skupštine Hrvatskog društva inženjera medicinske radiologije, održanoj 21.09.2015. donesen je

S T A T U T
HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno Zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Hrvatsko društvo radiološke tehnologije

Skrećani naziv Udruge je: HDRT

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: CROATIAN ASSOCIATION OF RADIATION TECHNOLOGY.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CART.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Udruga ima pečat.

Znak ili pečat Hrvatskog društva radiološke tehnologije je kružnog oblika promjera 29 mm, a sastoji se od tri elementa:

 • U središtu kruga nalazi se univerzalni trokraki znak za radioaktivnost bez ispune s crnim obrubom 1 pt (0,353 mm) debljine – simbolizira tehnologiju uporabe ionizirajućeg i radioaktivnog zračenja
 • Oko sva tri kraka znaka za radioaktivnost obavijena je zmija crne boje s glavom smještenom u najgornjem kraku sa siktavim jezikom i bijelim okom – asocira na Asklepijev štap koji simbolizira liječničko umijeće
 • Kružni natpis „HRVATSKO DRUŠTVO RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE“ smješten je oko prethodno opisanih znakovlja te vizualno tvori kružnicu promjera 29 mm u tipografskom pismu: Liberation Snas Narrow, 9pt, kerninig: optical, tracking 12. Početak i kraj natpisa zatvaraju kut od 60° čiji se vrh nalazi u središtu znaka tj. pečata..

Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti Predsjednik, Dopredsjednik te Glavni tajnik Udruge. Mogu ga koristiti i drugi članovi Upravnog odbora po ovlasti Predsjednika, ili drugi članovi po ovlasti Skupštine.

Članak 4.

Udrugu zastupa predsjednik pojedinačno, dopredsjednik pojedinačno i glavni tajnik pojedinačno. Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Ova Udruga može osnivati svoje ogranke, podružnice, centre, urede i ostale organizacijske oblike (sekcije, povjerenstva, odbore) na području Republike Hrvatske.

Odluku o njihovu osnivanju donosi Upravni odbor, definirajući pritom naziv, sjedište, ustroj i osobu ovlaštenu za predstavljanje istih (voditelja, povjerenika).

Upravni odbor odlučuje i o prestanku postojanja takvih organizacijskih oblika, kao i smjeni voditelja (povjerenika) istih.

Ogranci Udruge i ostali organizacijski oblici nisu pravne osobe.

II.
CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja radiološke tehnologije.

Sukladno ciljevima Udruge, ista primarno djeluje u području zaštite zdravlja.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • umrežavanje i okupljanje djelatnika s područja radiološke tehnologije
 • edukacija i profesionalno usavršavanje radioloških tehnologa
 • organiziranje seminara, radionica, tribina, kongresa sukladno posebnom propisu,
 • organiziranje izleta, druženja, te povremenih paket aranžmana za svoje članove sukladno Zakonu
 • informiranje javnosti o radiološkoj tehnologiji i radiološko-tehnološkoj djelatnosti
 • razvijanje programa tuzemne i međunarodne suradnje
 • izdavanje knjiga, časopisa, magazina i ostalih publikacija
 • provođenje istraživanja u području radiološke tehnologije
 • poticanje inovacija i stvaranje pozitivnog ozračja u području radiološke tehnologije, sustavu zdravstva i populaciji općenito
 • praćenje rada i napretka radioloških tehnologa i ostalih radnika u radiološkoj tehnologiji koji to dobrovoljno prihvaćaju
 • organiziranje kulturnih događaja te sportskih susreta za članove
 • organiziranje i provođenje humanitarnih akcija, sukladno posebnom propisu
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama i nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno. Obavijesti o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju putem sredstava javnog priopćavanja, službene Web stranice Udruge, elektroničke pošte, biltena i na druge prikladne načine sukladno odlukama Upravnog odbora.

 

Članak 9.

Članovi Udruge mogu prigovore, prijedloge i/ili pritužbe poslati preporučenom poštom na adresu Udruge.

U slučaju predaje pisma preporučenom poštom, smatra se da je dostava izvršena u trenutku kada Udruga zaprimi pismeno.

Članak 10.

Udruga može osnovati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu radi obavljanja gospodarskih djelatnosti. Odluku o tome donosi Upravni odbor.

III.
ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članstvo u Udruzi može biti punopravno, pridruženo i počasno. Članom može postati osoba koja je zainteresirana za rad Udruge i koja prihvaća odredbe ovoga Statuta, te drugih donesenih akata Udruge.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Zahtjev za prijem u članstvo može se podnijeti ispunjavanjem pristupnice u elektronskom obliku (on-line) ili dostavljanjem ispunjene pristupnice ili potrebnih podataka za članstvo putem faksa, poštom ili osobno.

Punopravnim članom može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja zadovoljava jedan od slijedećih kriterija:

 • zanimanje: radiološki tehnolog, radiološki tehničar, inženjer medicinske radiologije, gdje odluku o učlanjenju donosi Glavni tajnik Udruge
 • ukoliko posjeduje većinske kompetencije radioloških tehnologa, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge
 • radnik s područja radiološke tehnologije, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge
 • pravna osoba koja redovito obavlja registriranu djelatnost radiološke tehnologije.

Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba ili pravna osoba koja zadovoljava jedan od slijedećih kriterija:

 • ukoliko studiraju na nekom od studijskih programa za zanimanja radiološkog tehnologa, gdje odluku o učlanjenju donosi Glavni Tajnik Udruge
 • pravna osoba koja ima registriranu djelatnost radiološke tehnologije, ali je ne obavlja, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge.
 • pravna osoba koja sudjeluje u radiološkoj tehnologiji u smislu proizvođača opreme, distributera opreme ili sl, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge
 • stručnjaci, pravne ili fizičke osobe koji imaju utjecaja na radiološku tehnologiju u širem smislu, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge

Pridruženi članovi nemaju pravo glasa.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju Udruge, ili radiološke tehnologije općenito.

Prijedlog za prijem u počasno članstvo donosi Upravni odbor Udruge. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština Udruge. Počasni članovi nemaju pravo glasa.

Članak 12.

Ukoliko je član ranije bio isključen iz članstva Udruge zbog bilo kojeg razloga, osim zbog plaćanja članarine, ne može podnijeti zahtjev za učlanjenje najmanje 5 godina od dana isključenja.

Članak 13.

Članom udruge postaje se upisom u Popis članova koji vodi glavni tajnik udruge.

Odluku o prijemu u članstvo donosi glavni tajnik Udruge, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu člana, OIB, datumu rođenja/osnivanju, potpunoj adresi, elektroničkoj adresi, broju telefona, zanimanju/zvanju, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 14.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članarina se određuje na godišnjoj razini, s time da ukupni iznos članarine za uplate u drugoj polovici tekuće godine godine za tu godinu iznosi najmanje za jednu četvrtinu više u odnosu na ukupni iznos članarine za uplate u prvoj polovice tekuće godine za tu godinu.

Iznos godišnje članarine za pravne osobe je najmanje dvostruki iznos članarine fizičkih članova.

Iznos godišnje članarine za pridružene članove je jedna polovina iznosa članarine redovnih članova, uz iste uvijete za plaćanje članarine.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 15.

Članu prestaje članstvo ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Ukoliko slijedeće godine član ponovno želi postati Članom Udruge, dužan je platiti iznos članarine za prošlu godinu uvećanu za najmanje 50% te članarinu za slijedeću godinu.

Prije nego uplati ukupan iznos potrebne članarine, ili dostavi sve potrebne podatke, osoba se ne smatra Članom udruge.

Članak 16.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge;
 • biti obaviješteni o radu Udruge;
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge (punopravni članovi);
 • promicati vrijednosti Udruge;
 • čuvati i podizati ugled Udruge;
 • poštovati odluke tijela Udruge;
 • poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge;
 • redovito plaćati godišnju članarinu;
 • pravo na potvrdu o članstvu u Udruzi;
 • izvršavati članske obveze;
Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • svojevoljnim istupanjem iz Udruge dostavom pisane obavijesti o prekidu članstva uz prethodno podmirenje svojih članskih obaveza
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge
 • isključenjem radi nepoštivanja odluka upravnih tijela Udruge
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine
 • isključenjem radi nanošenja štete ugledu Udruge
 • prestankom članstva u slučaju smrti člana.
Članak 18.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini udruge. Skupština je dužna odlučiti o žalbi na prvom svojem slijedećem zasjedanju.

Odluka Skupštine Udruge o isčlanjenju je konačna.

Članak 19.

Udruga se može udružiti u saveze Udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV.
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 20.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

V.
TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik i dopredsjednik
 • Glavni tajnik

SKUPŠTINA

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni punopravni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe punopravne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 23.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Članak 24.

Skupštinu saziva Upravni odbor, najmanje 20 (dvadeset) dana prije njezina održavanja.

Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je to predložio Predsjednik Upravnog odbora ili jedna trećina punopravnih članova Udruge.

Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine uputiti članovima Skupštine najmanje 15 (petnaest) dana prije dana zasjedanja, putem elektroničke pošte, s predloženim dnevnim redom, mjestom i vremenom održavanja, uz objavu na internetskim stranicama Udruge.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 2. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine pri čemu jedna od točaka dnevnog reda mora biti izglasavanje povjerenja Upravnom odboru.

Članak 25.

U slučaju da skupština nije održana, a mandat tijelima Udruge je istekao, obavezu za sazivanje Skupštine ima zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar Udruga, ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 26.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine Udruge.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je Statutom predviđeno drugačije.

Ukoliko rezultat glasanja bude neriješen, odnosno isti broj glasova za kao i protiv, glasanje se može još jednom ponoviti. Ukoliko ishod glasanja ponovno bude neriješen, može se pristupiti još jednom glasanju u kom slučaju Predsjednik Upravnog odbora ima pravo na dva glasa.

Ako u zakazano vrijeme početka sjednice nije prisutan potreban broj članova, početak sjednice Skupštine odgađa se za 1 (jedan) sat, te nakon proteka tog vremena Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko Skupštini prisustvuje najmanje jedna petina od ukupnog broja članova Skupštine.

Sjednici Udruge mogu prisustvovati i druge osobe, pozvane od strane Upravnog odbora, kojima predsjedavajući Skupštine može dati pravo govora, ali bez prava glasa i odlučivanja.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se čuva u arhivi Udruge.

Članak 27.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • potvrđuje počasno članstvo u udruzi
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge
 • daje smjernice za rad udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge)

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čini 5 (pet) članova, koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost da budu ponovno izabrani.

Upravni odbor bira Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora iz redova svojih članova. Mandat Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata.

Upravni odbor može između dviju Skupština promijeniti do jedne trećine svojih članova, dvotrećinskom odlukom Upravnog odbora, kako bi nastavio rad, uz obveznu potvrdu Skupštine na prvoj sljedećoj sjednici.

Novoimenovani član Upravnog odbora nastavlja mandat svog prethodnika.

Svaki punopravan član Udruge može se uoči izborne Skupštine kandidirati za člana Upravnog odbora ako sakupi podršku od najmanje jedne desetine punopravnih članova, te ako najmanje 10 (deset) dana prije održavanja izborne Skupštine preda glavnom tajniku Udruge Zahtjev za kandidaturu u prilogu kojeg se treba nalaziti životopis, opis dotadašnjih aktivnosti u Udruzi u periodu od protekle 2 (dvije) godine, te plan aktivnosti za period od iduće 2 (dvije) godine. Svi navedeni uvjeti moraju se ispuniti kumulativno.

Upravni odbor ima pravo predložiti 3 (tri) kandidata iz redova punopravnih članova za članove Upravnog odbora, od čega je jedan dosadašnji Predsjednik Upravnog Odobra, a drugi dosadašnji Dopredsjednik Upravnog odbora i oni direktno ulaze u izborni krug.

Članovi Upravnog odbora svoj posao obavljaju dragovoljno, ali se njihov rad može nagraditi novčanom nagradom, ovisno o financijskom stanju i mogućnostima Udruge.

Članak 29.

Upravni odbor Udruge:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata, predlaže Skupštini njihove izmjene;
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • odlučuje o isključenju iz članstva;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge i odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava;
 • razmatra, predlaže i usvaja materijalne i financijske dokumente na temelju kojih proizlaze prava i obveze Udruge;
 • razmatra izvješća o financijskom poslovanju i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
 • predlaže godišnji financijski plan prihoda i rashoda;
 • predlaže program rada i dnevni red Skupštine;
 • izrađuje za tekuću godinu Plan i program rada te isti podnosi na usvajanje Skupštini;
 • podnosi Skupštini izvješće o radu za proteklo mandatno razdoblje;
 • imenuje i razrješava dužnosti Glavnog tajnika;
 • odlučuje o načinu rada Udruge, donosi odluke, pravilnike i poslovnike o radu tijela upravljanja Udruge;
 • imenuje komisije, odbore i druga radna tijela;
 • odlučuje o osnivanju drugih organizacijskih oblika Udruge;
 • odlučuje o pokretanju inicijative pred Vladom RH, Hrvatskim Saborom i drugim asocijacijama u zemlji, a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.
Članak 30.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora najmanje 15 dana prije sjednice i njome rukovodi.

U slučaju opravdane odsutnosti Predsjednika, Dopredsjednik saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. U slučaju odsustva Predsjednika i Dopredsjednika, to čini član Upravnog odbora kojeg predlože Predsjednik ili Dopredsjednik.

U opravdanim slučajevima sjednice  Upravnog odbora mogu se održati telekonferencijskim načinom.

Upravni odbor Udruge sastaje se prema potrebi, a najmanje svakih 6 mjeseci.

Članak 31.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Svaki član Upravnog odbora ima pravo na jedan glas.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju da rezultat glasova bude neriješen, pristupa se ponovnom glasanju. U slučaju da i rezultat ponovnog glasanja bude neriješen, Predsjednik ima pravo na dva glasa.

U opravdanim slučajevima članovi Upravnog odbora mogu glasati putem elektroničke pošte, telekonferencije ili telefaksa.

Upravni odbor može donijeti odluku da se o pojedinim odlukama glasuje tajno.

Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 32.

Predsjednik Upravnog odbora Udruge je Predsjednik Udruge.

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge je Dopredsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu u zemlji i inozemstvu
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • organizira poslovanje Udruge i njome rukovodi između dviju sjednica Upravnog Odbora
 • vodi brigu o zakonitom i statutarnom donošenju odluka kao i njihovom provođenju
 • saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjedava
 • daje inicijative i pokreće rasprave o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora te predlaže sastav Radnog predsjedništva Skupštine
 • predlaže Upravnom odboru imenovanje ili razrješenje Glavnog tajnika Udruge i administrativnog osoblja
 • imenuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata i financijskih isprava na temelju kojih proizlaze prava i obveze Udruge
 • predlaže kandidate za članove upravnih tijela Udruge
 • ovlašten je sudjelovati i imati na uvid sve pojedinosti djelovanja Udruge
 • odgovoran je za podnošenje izvješća o radu Udruge za razdoblje između dva zasjedanja Skupštine
 • na kraju kalendarske godine podnosi izvješće o radu Udruge Upravnom odboru koji ga razmatra te o njemu izvještava Skupštinu

dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

Članak 33.

U slučaju spriječenosti ili odsustva, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Članak 34.

Predsjednika i Dopredsjednika Udruge bira Upravni odbor iz redova svojih članova na mandat od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik ili Dopredsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran na vlastiti zahtjev, a u svim ostalim slučajevima primjenjuju se odredbe ovog Statuta.

Predsjednik i Dopredsjednik Udruge svoj rad u Udruzi obavljaju dragovoljno i za svoj rad ne dobivaju naknadu, osim za stvarne troškove vezane uz putovanja, reprezentaciju i slično. Njihov rad može se nagraditi novčanom nagradom, ovisno o financijskom stanju i mogućnostima Udruge, o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

GLAVNI TAJNIK

Članak 35.

Glavni tajnik Udruge je neposredni samostalni izvršitelj i rukovoditelj svih administrativno-tehničkih i organizacijskih poslova Udruge. Imenuje ga Upravni odbor na mandat od 4 (četiri) godine.

Glavni tajnik svoj posao obavlja dragovoljno i za njega ne prima naknadu, osim za stvarne troškove vezane uz obavljanje posla poput putovanja, reprezentacije i slično. Ovisno o financijskim mogućnostima i poslovnim potrebama Udruge, može biti angažiran i plaćen za svoj rad u stalnom ili povremenom radnom odnosu, uz ugovor o djelu, o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

Glavni tajnik samostalno donosi odluke iz djelokruga za kojeg je ovlašten ovim Statutom, ili u drugim djelokruzima za koje je ovlašten od strane Upravnog odbora ili Predsjednika Udruge.

Glavni tajnik za svoj rad neposredno odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru.

U slučaju spriječenosti ili odsustva, Glavnog tajnika može zamijeniti Dopredsjednik Udruge ili po odluci Predsjednika, drugi član Upravnog odbora.

Članak 36.

Glavni tajnik ima sljedeće ovlasti:

 • organizira i neposredno rukovodi poslovanjem središnjeg ureda Udruge
 • koordinira rad svih stalnih i povremenih tijela Udruge
 • prima nove članove Udruge u skladu s odredbama ovog Statuta
 • predlaže Upravnom odboru primanje u članstvo novih članova Udruge, a koje nije u mogućnosti samostalno učlaniti
 • vodi evidenciju članova Udruge i odgovoran je za njenu ažurnost i točnost;
 • obavlja pismenu i usmenu korespondenciju sa članovima Udruge
 • provodi financijsko poslovanje Udruge
 • zastupa Udrugu samostalno te može biti potpisnik financijskih dokumenata kojima se ostvaruju prava i obveze Udruge
Članak 37.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI.
IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 38.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i donacijama, poklonima, nasljedstvima i dr.
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora te iz drugih pravno dopuštenih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 39.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja vjerodostojna financijska izvješća prema računovodstvenim propisima i Zakonu.

Financijsko poslovanje Udruge odvija se preko poslovnog bankovnog računa i/ili deviznog računa koji su otvoreni kod jedne ili više domaćih ili stranih banaka.

Upravni odbor vrši distribuciju i odlučuje o korištenju raspoloživih sredstava.

Članak 40.

Svaka fiskalna godina mora imati poslovni i financijski plan.

Svaka inicijativa i svaki prijedlog predložen od strane članova Udruge ili članova Skupštine ili članova tijela upravljanja Udrugom mora sadržavati poslovni i financijski plan.

Članak 41.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnostima Udruge i na nagradu.

O dodjeli naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

VII.
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 42.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz drugih razloga propisanih Zakonom.

Udruga može ući u asocijaciju sa nekom drugom udrugom ili više njih odlukom Skupštine, ako za prijedlog glasuje dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština, ako za takav prijedlog glasuje dvotrećinska većina svih članova skupštine.

Članak 43.

U slučaju prestanka rada Udruge njezina se imovina (nakon namirenja svih troškova i vjerovnika) predaje zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Skupštine.

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 45.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština, ne nužno iz redova svojih članova.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 46.

Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Udruge.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image