Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2022/2

Image

Godina: XXXXVI
Broj: 2/2022
ISSN 0352-9835 (Tisak)
ISSN 2671-0781 (Online)

Riječ urednika

Počeci Radiološkog vjesnika sežu otprilike kao i počeci Društva (tada Društva radioloških tehničara Hrvatske), negdje oko 1971. godine. U novijem ruhu, Vjesnik se pojavljuje u novom mileniju (travanj 2000. g.), kakvog ga pamtimo kroz ovih dvadesetak godina izlaženja do danas. Od studenog 2020., Radiološki vjesnik dobiva stalni Urednički i Znanstveni odbor, a sadržaj i članci sve više naginju formi stručnih i znanstvenih radova. Radovi se objavljuju i na engleskom jeziku što omogućava dostupnost široj akademskoj zajednici. U proteklih dvije godine časopis je primljen u Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak) i indeksiran u EBSCO. Od ovog izdanja, prvog u 2022. godini, svi znanstveni i stručni članci biti će uvršteni u registar Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i „Crossref“ registracijske agencije te će im biti pridružen Crossref DOI prefiks. Članstvo u Crossrefu omogućuje identifikaciju znanstvenih časopisa, knjiga, zbornika s konferencija, disertacija, izvješća, normi, baza podataka, preprinta, kao i različitih razina njihove granularnosti (članak, sveščić, sastavni dijelovi članka itd.). DOI (eng. Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta i trajna je poveznica na cjelovit digitalni objekt ili na podatak o njemu. U nakladništvu i knjižničarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija i dr., ali ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.). Jedan DOI može biti dodijeljen samo jednomu objektu i jednomu objektu može biti dodijeljen samo jedan DOI. Jednom dodijeljen DOI ne može se zamijeniti ili obrisati. Na ovakav način, Radiološki vjesnik je omogućio autorima članaka lakšu vidljivost, citiranje, povezanost i pristupačnost njihovih radova. Zajedno smo, još jednim malim korakom naprijed, nadamo se pomogli u širenju informacija, novih dostignuća i zanimljivosti u radiološkoj tehnologiji.

Zamjenici glavnog urednika: Velimir Karadža i Frane Mihanović

A word from the editor

The beginnings of the Radiological Journal date back to about the beginnings of the Society (the Society of Radiological Technicians of Croatia), around 1971. In a more recent layout, Journal appears in the new millennium (April 2000), as we remember it through these twenty years of publication to the present day. From November 2020, the Radiological Journal gets a permanent Editorial and Scientific Committee, and the content and articles increasingly lean towards the form of professional and scientific papers. Articles are being published in English, which makes it accessible to the wider academic community. In the past two years, the journal has been accepted into the Portal of Croatian Scientific and Professional Journals and indexed in EBSCO. From this edition, the first in 2022, all scientific and professional articles will be included in the register of the National and University Library in Zagreb and the Crossref registration agency and will be associated with the Crossref DOI prefix. Membership in Crossref enables the identification of scientific journals, books, conference proceedings, dissertations, reports, norms, databases, preprints, as well as different levels of their granularity (article, booklet, constituent parts of an article, etc.). The Digital Object Identifier (DOI) is a digital object identifier and is a permanent link to a complete digital object or data about it. In publishing and librarianship, DOI is used to identify all types of material – books, journals, conference proceedings, etc., but does not replace any other identifier (ISSN, ISBN, ISMN, etc.). One DOI can only be assigned to one object and only one DOI can be assigned to one object. Once assigned, the DOI cannot be replaced or deleted. In this way, the Radiological Journal enables the authors of the articles easier visibility, citation, connection and accessibility of their works. Together, with another small step forward, we hope to help spread information, new achievements and curiosities in Radiological technology.

Deputy Editors: Velimir Karadža i Frane Mihanović

Image

Publisher / Nakladnik
Hrvatsko društvo Radiološke tehnologije
Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Editor in Chief / Glavni urednik
Damir Ciprić

Deputy editors / Zamjenici glavnog urednika
Velimir Karadža, Frane Mihanović

Secretary / Tajnik
Branko Kovalisko

Editorial Board / Urednički odbor
Vladimir Bahun, Andrija Čop, Dražen Horvatinec, Matija Hranić, Barbara Juratović, Maja Karić, Vedran Manestar, Tatjana Matijaš, Tomislav Stanković

Scientific Advisory Council / Urednički savjet
Dario Faj, Marija Frković, Hrvoje Hršak, Melita Kukuljan, Ivana Kralik, Goran Roić, Tamer Salha, Klaudija Višković

For publisher / Za nakladnika
Damir Ciprić
Velimir Karadža

Graphic design / Grafičko uređenje
Željko Podoreški

Izdvojeno

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image