Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

DRL - alat u službi optimizacije provedbe dijagnostičkih i intervencijskih postupaka

Stručni članak / Professional Article

Ivana Kralik1, Ana Buinac2, Mihaela Justić3, Katarina Ružić2, Dario Faj4,5

1 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
2 Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
3 Klinička bolnica Merkur, Zagreb
4 Medicinski fakultet Osijek, Osijek
5 Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Osijek

Corresponding author: Ivana Kralik, Univesity Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sažetak

Dijagnostičke referentne razine u kliničkoj praksi koriste se kao dodatni alat za optimiziranje dijagnostičkih ili intervencijskih postupaka koji se provode uporabom izvora ionizirajućeg zračenja u cilju postizanja najmanjeg ozračenja pacijenta uz zadržavanje zadovoljavajuće kvalitete dijagnostičke informacije. Najmanje jednom godišnje se za svaki od tih postupaka izračuna tipična vrijednost te ju se usporedi s dijagnostičkim referentnim razinama - nacionalnim ili europskim ako nacionalne nisu dane. Nakon usporedbe, donosi se odluka o potrebi poduzimanja korektivnih radnji koje se mogu poduzimati ili u smjeru smanjenja ozračenja pacijenta ili u smjeru poboljšanja kvalitete dijagnostičke informacije.

Ključne riječi: dijagnostičke referentne razine, tipična vrijednost, dozimetrijske veličine, optimizacija, DRL

DRL - a tool for optimisation of diagnostic and interventional procedures

Abstract

Diagnostic reference levels are used in clinical practice as an additional tool for optimisation of diagnostic or interventional procedures performed using ionizing radiation sources in order to achieve the least patient dose while maintaining required quality of diagnostic information. At least once a year, a typical value is calculated for each of these procedures and compared with the diagnostic reference levels - national or European if national are not given. After the comparison, a decision is made on the need for corrective actions which could be taken either in the direction of reducing the patient dose or in the direction of improving the quality of diagnostic information.

Key words: diagnostic reference levels, typical value, dosimetric quantity, optimisation, DRL

 
Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image