Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Uloga zdravstvenih djelatnika radiologije u komunikaciji sa pacijentom

Stručni članak / Professional Article

Vesna Babić

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar, Odjel za radiologiju

Vesna Babić, National Memorial Hospital Vukovar, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Morate omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.

Sažetak

U današnje vrijeme komunikacija se smatra jednom od temeljnih ljudskih vještina. Komunikacijom prenosimo informacije, izražavamo čitavu lepezu emocija, tjelesnih i psiholoških. Ona je neizbježna i dio je naše svakodnevice. Podrazumijeva se da dolazi prirodno i spontano kroz život, te možemo zaključiti da je nezamislivo ne komunicirati. Čovjek ima urođenu potrebu stvarati međuljudske odnose i održavati veze. Kako je moguće da se u današnje vrijeme tolika pozornost posvećuje ovakvoj temi? Iako je komunikacija vještina koja se uči kroz cijeli život, ipak je ona nešto što započinje još u najranijoj dobi, u krugu obitelji. Temeljna je vještina koju čovjek posjeduje, o kojoj se toliko govori, a upravo se čovjeka danas sve više zaboravlja. Smatra se kako je komunikacija između bolesnika i zdravstvenih djelatnika emocionalno najzahtjevniji posao. Najranjivijoj i najosjetljivijoj skupini ljudi neophodna je zdravstvena skrb. Upravo zbog toga je to kompleksan posao koji zahtijeva iskustvo, znanje, umijeće i određene kompetencije zdravstvenih djelatnika. U vrijeme kad tehnologija doseže svoj vrhunac nezamislivo je adekvatno provoditi zdravstvenu skrb bez određene radiološke dijagnostike. Za uspješan ishod liječenja neophodna je kvalitetna komunikacija između bolesnika i zdravstvenih djelatnika. Važno je pokazati suosjećanje i uputiti bolesniku riječi ohrabrenja. Svaki bolestan čovjek nije želio bolest i u takvom stanju potrebni su mu pažnja, ljudskost i korektan pristup okoline. Zato danas, uspostaviti ravnotežu između tehnike i humanosti, odnosno ljudskog načina u ophođenju postaje pravi izazov.

Ključne riječi: bolesnik, humanost, empatija, komunikacija, zdravstveni djelatnik

The Role of Radiology Health Workers in Communication With Patients

Abstract

Nowadays, communication is considered one of the fundamental human skills. Through communication we transmit information, we express a whole range of emotions, both physical and psychological. It is inevitable and part of our daily lives. It goes without saying that it comes naturally and spontaneously through life, and we can conclude that it is unthinkable not to communicate. Man has an innate need to create interpersonal relationships and maintain relationships. How is it possible that nowadays so much attention is paid to such a topic? Although communication is a lifelong learning skill, it is still something that begins at an early age, in the family circle. It is a basic skill that man possesses, which is talked about so much, and it is precisely man who is increasingly forgotten today. Communication between patients and healthcare professionals is considered to be the most emotionally demanding job. The most vulnerable and sensitive group of people need health care. That is why it is a complex job that requires experience, knowledge, skills and certain competencies of health professionals. At a time when technology is reaching its peak, it is unthinkable to adequately conduct health care without specific radiological diagnostics. Quality communication between patients and healthcare professionals is necessary for a successful treatment outcome. It is important to show compassion and address words of encouragement to the patient. No sick person wanted the disease and in such a state he needs attention, humanity and a correct approach from the environment. That is why today, establishing a balance between technology and humanity, that is, the human way of behaving, is becoming a real challenge.

Keywords: patient, humanity, empathy, communication, healthcare professional

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image