Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

MR kompatibilni inkubator – korak naprijed u dijagnostičkoj obradi nedonoščadi i novorođenčadi

Stručni rad/Professional paper

Ivana Dorčić, Jelena Flegar

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju, KBC Zagreb

Corresponding author: Ivana Dorčić, KBC Zagreb, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.46.1.7

Sažetak

Opća potporna skrb novorođenčadi se pruža u jedinicama intenzivne skrbi, a uključuje brigu o toplinskom okruženju uz pomoć inkubatora koji omogućuju uspostavljanje kontroliranih uvjeta i neometano praćenje vitalnih funkcija. Zbog toga, uobičajena MR pretraga nije moguća jer se takvi uvjeti ne mogu uspostaviti unutar samog prostora uređaja.

MR kompatibilni inkubator predstavlja velik napredak u dijagnostičkoj obradi nedonoščadi i novorođenčadi.

Cijelo vrijeme snimanja i transporta omogućeno je praćenje vitalnih znakova djeteta (frekvencija rada srca, saturacija, temperatura i vlage unutar inkubatora). MR kompatibilni inkubator nudi mogućnost snimanja nedonoščadi niske gestacijske dobi u kontroliranim uvjetima. Povećana je kvaliteta snimaka i smanjena potreba za sedacijom ili anestezijom djeteta.

Ključne riječi: MR, inkubator, novorođenčad, nedonoščad

MR Compatible Incubator – a Step Forward in Diagnostic Imaging of Neonates and New-borns

Abstract

General supportive care of new-borns is provided in intensive care units, and includes care of required thermal environment in the incubator that provides us controlled conditions and vital functions control. The standard MR scanning is not possible because these conditions are not possible to establish in the MR units.

MR compatible incubator is a big progress in a diagnostic imaging of neonates and new-borns. Entire time of transport and MR examination process vital signs can be monitored (heart rate, oxygen saturation, temperature and humidity levels inside the incubator). MR compatible incubator offered the examination of preterm infants at lower gestational age. Image quality is increased and reduced need for anaesthesia or sedation.

Keywords: MR, Incubator, new-borns, neonates

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image