Predaja članka

Članci se predaju elektronskom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tekst i ilustracije mogu se predati odvojeno ili kao jedan dokument, po mogućnosti u tekstualnom formatu MS Word ili Open Office. Koristite uobičajene postavke teksta i pokušajte tekst osloboditi od formativnih kodova što je više moguće, jer oni mogu stvarati probleme u trenutku kada se tekst konvertira za tisak. Koristite samo normalan hard return (enter) na kraju svakog odlomka ili paragrafa. Ukoliko predajete ilustracije odvojeno u tekstu trebaju biti naznačena mjesta na koja idu fotografije ili ilustracije (slika 1, 2, 3...).

Ilustracije i slike smiju biti umetnute u tekst, a veličina slika trebala bi biti barem 1200 pixela po širini. Slike ili fotografije mogu biti prihvaćene u tif ili jpeg formatu s kompresijom visoke kvalitete.

Ilustracije u vektorskoj grafici mogu biti prihvaćene u pdf (Acrobat), ai (Adobe Illustrator 9) ili cdr (Corel Draw 9) formatu.

Ne koristite automatske alate za ubacivanje referenci (npr. automatske grafičke oznake i numeriranje) itd., jer tako može doći do gubljenja informacija. Preporučamo korištenje uglatih zagrada i brojeva unutar njih (Vankuverski stil).

Simboli, grčka slova, natuknice i bilješke moraju biti točno identificirane. Mora biti uočljivo napravljena razlika između brojke 1 (jedan) i slova I (el) i između velikog tiskanog slova 0 i brojke 0 (nula).

Power Point prezentacije ne zadovoljavaju zahtjeve za objavljivanje i ne mogu biti korištene.

Podsjećamo autore da posebnu pozornost posvete naslovu i sažetku, jer su to dijelovi članka koji će se moći pretraživati ​​u bibliografskim bazama podataka i na mrežnim tražilicama.

 

Sažetak

Sažetak pruža kratak pregled članka kako bi čitatelj mogao odlučiti hoće li pročitati cijeli članak. Također, sažetak olakšava razumijevanje informacija jer ih razdvaja u nekoliko jednostavnijih cjelina. Sažetak usmjerava čitatelja na srž istraživanja.

Strukturirani sažetak ima podnaslove:

 • Cilj: Navedite glavni cilj studije.
 • Metode: Navedite vrstu studije, mjesto istraživanja, uzorak (sudionici), izmjerene varijable i statističku analizu. Za eksperimentalne studije opišite intervenciju i glavnu/e mjeru/e ishoda.
 • Rezultati: Prikažite sažetak ključnih rezultata, uz odgovarajuće statistike, ako je primjenjivo.
 • Zaključci: Navedite zaključke glavnih rezultata.

Radiološki vjesnik zahtijeva strukturirani sažetak ne duži od 280 riječi.

 

Struktura rukopisa

 

Uvod

Za svaki članak treba biti razjašnjeno zašto je istraživanje provedeno. Uvod bi trebao biti usredotočen na problem. Kako je uvodni odjeljak uvod u hipotezu prezentiranog istraživanja, hipoteza, ili izričito navedena ili predstavljena kao istraživački problem, dolazi na kraju odjeljka. Stilski format odjeljka Uvod razvija se od općeg prema specifičnom.

 

Metode

Odjeljak o metodama trebao bi detaljno opisati studiju, uključujući istraživačke grupe, kako bi drugi istraživači mogli procijeniti metodološku kvalitetu studije i ponoviti metodološke postupke. Čitatelj želi pročitati kako je studija planirana i izvedena kako bi se moglo procijeniti podržavaju li rezultati zaključke. Odjeljak o metodama dio je članka koji stručnjaci (uključujući recenzente) koriste za procjenu kvalitete studije. Stoga bi se autori, bez obzira na područje rada i navike pisanja, trebali posebno potruditi detaljno opisati materijale ili sudionike istraživanja s kojima su radili te metode koje su primijenili za prikupljanje, analizu i prezentaciju podataka.

 

Mjere ishoda

Mjere ishoda su parametri izmjereni u studiji. U zdravstvenim istraživanjima jedna od mjera je primarna mjera ishoda studije, koja se koristi za planiranje studije, uključujući izračun veličine uzorka.

 

Statistička analiza

Dobro poznata statistička ispitivanja trebaju biti samo navedena, s odgovarajućom referencom na korišteni statistički softver. Nove statističke metode treba detaljno opisati, uključujući procjenu njihove valjanosti. Podaci o statističkom softveru koji se koristi za analizu trebali bi sadržavati ime proizvođača, grad i državu.

 

Rezultati

Odjeljak s rezultatima sažeta je i logična priča o provedenom istraživanju. Pojedinosti o podacima trebaju biti predstavljene u tablicama i na slikama. Tekst rezultata nije samo jednostavan popis brojeva iz tablica i slika, već sažeti i kritički prikaz najvažnijih rezultata. Podaci bi trebali biti predstavljeni na jedan način - u tekstu, tablici ili slici, bez ponavljanja (na primjer, navodeći sve brojeve iz tablice u tekstu). Svaka tablica i slika moraju biti samoopisni, tako da se mogu razumjeti bez pozivanja na tekst. Najvažniji savjet za pisanje odjeljka Rezultati jest da se tekst mora razvijati prema dokazima, a ne obrnuto: da se tekst zapiše, a zatim dodaju dokazi. Svaka izjava o statističkoj značajnosti mora biti potkrijepljena statističkim podacima (P-vrijednost i vrsta statističke analize ili intervali pouzdanosti).

 

Rasprava

Cilj odjeljka Rasprava je pružiti kritičku procjenu podataka opisanih u odjeljku Rezultati. Obično započinje odjeljkom koji jasno formulira odgovor na pitanje postavljeno na početku članka, a koji potkrepljuju podaci predstavljeni u rezultatima. Odjeljak za raspravu trebao bi se također pozabaviti ograničenjima studije. To se obično događa nakon prezentacije glavnog nalaza studije u prvom stavku odjeljka Rasprava. Ovdje se mogu naglasiti i prednosti studije. Vlastiti argumenti mogu biti potkrijepljeni drugim podacima ili prethodnim rezultatima drugih autora. Odjeljak za raspravu mjesto je za predstavljanje protuargumenata - treba ih procijeniti s obzirom na vlastite nalaze i objasniti razlike.

 

Zaključak

Zaključak može biti dio odjeljka za raspravu ili zaseban. Trebao bi jasno sažeti odgovor dobiven istraživanjem i obično je posljednji odlomak u odjeljku Rasprava.

 

Duljina članka

 • Istraživački članak (2.800 riječi; 4.200 riječi kvalitativni članak)
 • Sustavni pregled i meta analize (3.800 riječi)
 • Izvještaji o slučaju (1.800 riječi)
 • Stručni članak (2.800 riječi)
 • Pisma uredniku (700 riječi)

 

Postupak recenzije

Nakon inicijalnog pregleda rada, članak se šalje vanjskim recenzentima (izvan HDRT i ponekad izvan granica Hrvatske). Postupak recenzije nije vidljiv autorima, a konciprian je kao jednostruko slijepa recenzija. Ukoliko recenzent ne odbije rad, članak može biti vraćen autorima na eventualne dorade ili preinake i potom prihvaćen ukoliko učinjene preinake zadovoljavaju. Nakon prihvaćanja, rad se publicira u Radiološkom vjesniku kao konačna verzija članka za objavu.

Article submission

Articles should be submitted by e-mail to the address: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Text and illustrations can be submitted separately or as a single document, preferably in MS Word or Open Office text format. Use the usual text settings and try to free the text from formative codes as much as possible, as they can create problems the moment the text is converted to print. Use only normal hard return (enter) at the end of each paragraph. If you submit illustrations separately, the places where the photos or illustrations go should be indicated in the text (Figures 1, 2, 3, ...).

Illustrations and images may be inserted into the text, and the size of the images should be at least 1200 pixels. Images or photos can be accepted in tif or jpeg format with high quality compression.

Illustrations in vector graphics can be accepted in pdf (Acrobat), and (Adobe Illustrator 9) or cdr (Corel Draw 9) format.

Do not use automatic tools for inserting references (e.g. automatic graphic marking and numbering), etc., as this may result in loss of information. We recommend using square brackets and numbers inside them (Vancouver style).

Symbols, Greek letters, clues and notes must be clearly identified. A distinction must be made between the number 1 (one) and the letter I (el) and between the capital letter 0 and the number 0 (zero).

Power Point presentations do not meet the publishing requirements and cannot be used.

We remind the authors to pay special attention to the title and abstract, as they are the parts of the article that will be searchable in bibliographical databases and in online search engines.

 

Abstract

Abstract is a brief summary of the article so that a reader can decide whether to read the whole article. Also, abstract makes understanding the information easier because it separates information into several simpler units. Abstract focuses the reader on the core of the research.

The structured abstract has subtitles:

 • Aim: State the main objective of the study.
 • Methods: State type of the study design, place of research, sample (participants), variables measured and statistical analysis. For experimental studies, describe the intervention and main outcome measure (s).
 • Results: Provide the summary of key results, with the related statistics if applicable.
 • Conclusions: State the conclusions of the main results.

Radiološki vjesnik requires a structured abstract no longer than 280 words.

 

Structure of the Manuscript

 

Introduction

For each article it should be clear why the research was performed. The Introduction should be focused on the problem. As the Introduction section is the introduction to the hypothesis of presented research, the hypothesis, either explicitly stated or presented as a research problem, comes at the end of the section. This is the stylistic format of the Introduction section – going from the general to the specific.

 

Methods

Methods section should describe in detail the study, including the study groups, so that other researchers can assess the methodological quality of the study and repeat methodological procedures. The reader wants to read how the study was planned and performed, so that it could be assessed whether the results support the conclusions. Methods section is the part of the article which experts (including peer reviewers) use to judge the quality of the report. Therefore, the authors, regardless of their field of work and habits of reporting, should make special effort to describe in detail the materials or research participants with which they worked and the methods they applied for data acquisition, analysis and presentation.

 

Outcome measures

Outcome measures are parameters measured in the study. In health research one of the measures is the primary measure of the study outcome, which is used to plan the study, including sample size calculation.

 

Statistical analysis

Well-known statistical tests need to be just stated, with adequate reference to the statistical software used. New statistical methods should be described in detail, including the assessment of their validity. The information on the statistical software used for the analysis should include the name of the manufacturer, city, and state.

 

Results

The results section is a condensed and logical story about the research performed. Details on the actual data should be presented in tables and figures. The text of the Results is not just a simple listing of numbers from tables and figures, but a summative and critical presentation of the most important results. Data should be presented in a single way – in the text, table, or figure, without repetition (for example, citing all numbers from a table in the text). Each table and figure must be self-descriptive, so that it can be understood without reference to the text.
The most important advice for writing the Results section is that the text must be developed around the evidence, and not the other way round: to write up the text and then add evidence. Each statement on statistical significance must be supported by statistical data (P-value and the type of statistical analysis, or confidence intervals).

 

Discussion

The aim of the Discussion section is to provide a critical assessment of the data described in the Results section. It usually starts with a section which clearly formulates the answer to the question put forward in the beginning of the article, and which is supported by the data presented in the Results.

The Discussion section should also address the limitations of the study. This usually comes after the presentation of the main finding of the study in the first paragraph of the Discussion section. Strengths of the study can be emphasized here, too. Own arguments may be supported by other data, either own previous results of other authors. The Discussion section is the place to present the counterarguments – they should be assessed in view of own findings and the differences should be explained.

 

Conclusion

Conclusion should be a part of the Discussion section or separate. It should clearly summarize the answer obtained by the study and is usually the last paragraph in the Discussion section.

 

Length of the article

 • Research Article (2.800 words; 4,200 words qualitative article)
 • Systematic Review and Meta Analyses (3.800 words)
 • Case Reports (1.800 words)
 • Professional Article (2.800 words)
 • Letters to the Editor (700 words)

 

Review process

After the revision of the manuscript in the first peer review step, the article is sent out for external peer review (external of the Association and in some cases external to Croatia). The review process is blinded for the authors (single blinded). If the reviews are not unfavorable, the article is sent back to the authors for eventual revisions and accepted if the revised manuscript is acceptable.

After acceptance, the manuscript is published in Radiological Journal as the final published version of the article.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image